اعضا هیات مدیره:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

محمد رضا ذاکری زاده
​​​​​​​مدیرعامل و عضو هیات مدیره​​​​​​​

سید محمد حسین عظیمی
نایب رئیس هیات مدیره

ایرج موسوی
رئیس هیات مدیره

علی شکر ریز
عضو هیات مدیره

سهراب حقیقی
عضو هیات مدیره