اهداف:
- کسب پنج درصد صادرات سیمان ایران
- تولید سیمان با تنوع بالا
- صادرات به بیش از ده کشور
- افزایش بهره وری تولید سیمان

راهبردها:
- توسعه ناوگان حمل و نقل
توسعه بازارهای صادراتی
- پاسخگویی سریع به نیاز بازار
- توسعه منابع انسانی با استفاده از جذب و ارتقا منابع استان بوشهر
- افزایش بهره وری از طریق کوتاه کردن زمان تعمیرات و داخلی سازی ​​​​​​​