پروژه شرکت سیمان مند دشتی از سال 1382 کلید خورد و در طی ده سال اول به جمع آوری سرمایه از طریق سهامداران جدید پرداخته است.
در همین اثنا با حضور سیمان دشتستان به عنوان سهامدار اصلی روند احداث پروژه سرعت گرفته به نحوی که در سال 1396 اولین محصول تولیدی آن به سیمان تبدیل گردید.
این شرکت به سرعت به ظرفیت اسمی خود که یک میلیون تن در سال است رسیده و به یکی از شرکت های سیمانی صادر کننده اصلی منطقه و ایران تبدیل شده است.
به نحوی که در سال 1397 بیش از 80 درصد تولیدات خود را به بازارهای منطقه صادر نموده است.
اکنون این شرکت در ابتدا به رفع نیاز بازار داخل پرداخته و جهت ارزآوری برای ادامه حیات خود به صادرات سیمان و کلینکر به کشورهای کویت، قطر، سومالی و عراق می‌پردازد.

​​​​​​​

تاریخچه: