بازدید اساتید و کارکنان دانشگاه خلیج فارس بوشهر از کارخانه سیمان مند دشتی

اساتید و کارکنان دانشگاه خلیج فارس بوشهر از کارخانه سیمان مند دشتی بازدید کردند.