گوشه هایی از تلاش های خستگی ناپذیر و شبانه روزی کارگران زحمتکش کارخانه سیمان مند دشتی به روایت تصویر